Algemene voorwaarden

Duurzaam Beleggen Academy (hierna: “DBA”) is een digitaal platform rond het thema ‘duurzaam beleggen’ waarop online cursussen (zoals e-learning modules, webinars, etc.) tegen betaling of gratis worden aangeboden (hierna: het “Platform”).
 1. Begripsbepaling
 • In onderhavige algemene voorwaarden van DBA (hierna: “Algemene Voorwaarden”) dienen volgende begrippen geschreven met een hoofdletter te worden gelezen en uitgelegd conform de bepalingen van dit artikel. Met begrippen in het meervoud wordt ook naar het enkelvoud verwezen, en omgekeerd.
Bedenktijd De termijn waarbinnen een Consument gebruik kan maken van het Herroepingsrecht;
Consument De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;
Dag Kalenderdag;
Opleidingen Elke vorm van content aangeboden op het Platform, waaronder maar niet beperkt tot e-learning modules, webinars en nieuwsbrieven verstrekt door DBA middels een Overeenkomst.
Duurzame gegevensdrager Elk hulpmiddel – waaronder ook bergrepen e-mail – dat de Gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
Inhoud   De inhoudelijke informatie die via onze Opleidingen worden ter beschikking gesteld.
Gebruiker Iedere Consument, ondernemer of rechtspersoon die een Overeenkomst afsluit met DBA;
Gebruikersgegevens Alle informatie, gegevens en data – met inbegrip van persoonsgegevens – die verband houden met de Gebruiker;
Gebruikersprofiel   Het online profiel dat de Gebruiker kan aanmaken op de website van DBA op basis waarvan de Gebruiker bepaalde rechten krijgt ten aanzien van het Platform.
Gebruiksrecht Het beperkte recht van toegang, gebruik en weergave van het Platform en de Inhoud die Gebruikers krijgen naar aanleiding van de gekochte Opleidingen in de webshop van DBA.
Overeenkomst De overeenkomst die tussen DBA en de Gebruiker ontstaat met betrekking tot de Opleidingen aangeboden door DBA. De Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring maken integraal deel uit van elke Overeenkomst en zijn tegenstelbaar aan de Gebruiker;
Overeenkomst op afstand Een Overeenkomst die tussen DBA en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Partij(en) Elke partij bij de Overeenkomst;
Platform Het digitaal platform dat DBA gebruikt om haar Opleidingen ter beschikking te stellen aan Gebruikers.
Privacywetgeving Verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens en alle Belgische uitvoeringswetten;
Privacyverklaring De privacyverklaring van DBA waarin toelichting wordt gegeven over de verwerking van persoonsgegevens door DBA;
Duurzaam Beleggen Academy of DBA Duurzaam Beleggen Academy vzw, met maatschappelijke zetel te Leuven (Heverlee) en met ondernemingsnummer BE 0455.645.523.
 1. Toepassingsgebied en contactgegevens
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DBA en op elke tot stand gekomen Overeenkomst (op afstand) tussen DBA en de Gebruiker.
 • DBA is per e-mail op contact@duurzaambeleggen.academy of via de website https://duurzaambeleggen.academy/. DBA is telefonisch bereikbaar op +32 469 14 77 99.
 • Voordat de Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Gebruiker beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal DBA voordat de Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij DBA zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Gebruiker zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de Overeenkomst op afstand of elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • De Overeenkomst wordt voor onbepaalde duur afgesloten en is ten allen tijde opzegbaar. De Gebruiker kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door het Gebruikersprofiel te verwijderen zonder recht op restitutie voor de reeds aangekochte Opleidingen.
 1. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat steeds een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Opleidingen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Gebruiker mogelijk te maken. Als DBA gebruik maakt van afbeeldingen, hebben deze slechts een indicatieve waarde.
 • DBA behoudt zich het recht voor aanpassingen te maken betreffende het concept of de specificatie van haar Opleidingen indien dit nodig blijkt om de kwaliteit van de Opleiding te garanderen of te verbeteren. DBA mag te allen tijde en zonder vereiste van goedkeuring door de Gebruiker, aanpassingen doorvoeren in de Opleiding, indien zij dit om praktische, organisatorische en/of technische redenen noodzakelijk acht.
 • Elk aanbod m.b.t. de Opleidingen bevat zodanige informatie, dat voor de Gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: (i) de prijs inclusief belastingen; (ii) de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; (iii) de wijze van betaling, (iv) aflevering of uitvoering van de Overeenkomst; (v) de wijze van betaling die kunnen aangewend worden (voor de webshop is dit Bancontact-Creditcard/betaalpas-iDEAL).
 • De Overeenkomst komt, behoudens andersluidende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst, tot stand op het moment dat DBA de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (al dan niet via elektronische weg) door de Gebruiker op haar beurt bevestigt met een samenvatting van de bestelde Opleidingen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DBA is bevestigd, is er geen Overeenkomst tot stand gekomen of kunnen Partijen de Overeenkomst ontbinden.
 • Bij het bestellen van de Opleidingen wordt de Gebruiker steeds verzocht om in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van DBA en wordt gevraagd de Privacyverklaring te lezen, dewelke voorafgaandelijk aan de totstandkoming van de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld en ook na totstandkoming van de Overeenkomst ten allen tijde consulteerbaar zijn op de website van DBA. Tussen Partijen komt pas een Overeenkomst tot stand na aanvaarding door de Gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
 • De Gebruiker erkent dat elke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden via elektronische weg aanleiding geeft tot een geldige Overeenkomst. Indien de Overeenkomst aangegaan wordt door een natuurlijk persoon handelend in zijn of haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van een rechtspersoon, mag DBA er van uitgaan dat de natuurlijke persoon bevoegd is om de rechtspersoon te verbinden. DBA heeft in elk geval het recht om ten allen tijde bijkomende informatie te vragen van een natuurlijke persoon die in eigen naam of in naam van een rechtspersoon een Overeenkomst wenst aan te gaan en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te schorsen of te beëindigen indien de verzochte informatie niet wordt meegedeeld of DBA twijfels heeft over de identiteit en/of kredietwaardigheid van de persoon zonder dat dit enig recht doet ontstaan op schadevergoeding in hoofde van de (potentiële) Gebruiker. DBA mag en kan met alle wettelijke toegestane beperkingen elektronische bestanden bewaren en gebruiken teneinde aan te tonen dat de Gebruiker de Algemene Voorwaarden middels elektronische weg heeft aanvaard.
 1. Prijs en facturatie
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle prijzen die zijn weergegeven in de webshop en op de website van DBA inclusief BTW. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn van toepassing.
 • Indien bovenop de prijs andere (administratieve) kosten worden aangerekend aan de Gebruiker, wordt dit tegelijk met de aangerekende tarieven hiervoor en de totale te betalen geldsom, als dusdanig vermeld voorafgaand aan de bestelling.
 • Facturen van DBA worden weergegeven in een facturenoverzicht in het Gebruikersprofiel. De facturen kunnen tevens op verzoek worden toegezonden per e-mail.
 1. Toegang en (beperkingen aan) gebruik
 • Gebruikers krijgen een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het Platform en de Inhoud. De werkelijke omvang van het Gebruiksrecht verschilt naargelang welke Opleidingen door de Gebruiker worden aangekocht in de webshop.
 • Het is vereist dat de Gebruiker een Gebruikersprofiel aanmaakt om zijn Gebruiksrecht te kunnen uitoefenen. Het Gebruiksrecht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Gebruiker geen recht om het Platform en de Inhoud die door DBA aan de Gebruiker wordt verstrekt te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven. Deze licentie is van toepassing op alle types van intellectuele eigendomsrechten die betrokken zijn, zoals uitvoerig besproken in “artikel 11. Intellectuele Eigendom”.
 • Bij aanmaak van het Gebruikersprofiel, dient de Gebruiker steeds op correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige wijze haar gegevens in te vullen. Het is (en blijft) de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te (laten) corrigeren of verwijderen. Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel en persoonlijk. Het Gebruikersprofiel kan niet worden overdragen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van DBA. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van bepaalde gegevens gelinkt aan het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij DBA zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.
 • DBA houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen maar behoudt zich wel het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt. Zie “artikel 8. Einde van het gebruiksrecht” voor meer informatie omtrent onze mogelijke handelingen. Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen verzamelen, bewaren en gebruiken voor de goede werking van het Platform. Uiteraard kan u er op vertrouwen dat wij uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens hoog in het vaandel dragen. U kan onze uitgebreide Privacyverklaring op onze website terugvinden.
 • Voor wat betreft de e-learning modules, krijgen Gebruikers onmiddellijk na verwerking van de betaling van de prijs toegang tot het Platform. Voor wat betreft de webinars, zullen Gebruikers slechts toegang krijgen tot de betreffende webinar op het in de bestelling vastgestelde tijdstip.
 • Het Gebruiksrecht is beperkt in die zin dat het gebruik niet in strijd mag zijn met onze Algemene Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet. Volgende handelingen zijn dan ook absoluut verboden:
 • Het is de Gebruiker verboden om gebruik te maken van softwareprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens. Hieronder moet men spiders, crawlers, keyloggers, robots en gelijkaardige software verstaan, maar het blijft uiteraard niet beperkt tot deze opgesomde.
 • Het is niet toegestaan bepaalde processen of softwareprogramma’s te starten waarvan de Gebruiker redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Gebruikers directe of indirecte schade of hinder kan toebrengen.
 • Het is uiteraard niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de registratie en/of aanmelding gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens. Hieronder valt eveneens de aanmelding via een computer die fungeert als open proxy.
 1. Downloads en links
 • Gebruikers kunnen mogelijks downloads uitvoeren via het Platform van DBA. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle maatregelen te ondernemen die het veilige internetgebruik garanderen, zoals de installatie van antivirus-software. Wij zijn niet aansprakelijk voor iedere mogelijke schade die veroorzaakt wordt door deze downloads en het verdere gebruik van die data.
 • De Inhoud van het Platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men ons Platform en kan men ons niet aansprakelijk stellen voor enige schade.
 • Het staat de Gebruiker in principe vrij een link, framed link of hyperlink naar onze website te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.
 1. Webinars
 • Via het inschrijfformulier op onze website kunt u zich inschrijven voor (betaalde) webinars. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien een bepaalde webinar te veel inschrijvingen bevat, kan u op een wachtlijst worden gezet. Alleen als u een e-mail met bevestiging ontvangt, kunt u aan de desbetreffende webinar deelnemen.
 • Bij verhindering van een Gebruiker om deel te nemen aan een gratis webinar, verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk aan DBA door te geven als u verhindert bent via: contact@duurzaambeleggen.academy. Personen die op de wachtlijst staan, krijgen dan een kans om alsnog deel te nemen.
 • Indien zich tot acht dagen vooraleer een (betaalde) webinar plaatsvindt naar het oordeel van DBA onvoldoende deelnemers hebben aangemeld, heeft DBA het recht de webinar van de website te halen en de Overeenkomst met degenen die zich reeds hebben aangemeld zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, als ontbonden te beschouwen. Betrokkenen worden ten spoedigste over een dergelijke annuleringsbeslissing geïnformeerd. Eventueel reeds betaalde deelnamegelden worden door DBA teruggestort.
 • Indien door omstandigheden, waaronder overmacht (bijv. ziekte van de spreker), een geplande webinar geen doorgang kan vinden, stelt DBA een nieuwe datum af voor deze webinar. Alleen Gebruikers die bevestigen akkoord te gaan met de nieuwe datum, worden op de deelnemerslijst van de webinar geplaatst. Gebruikers die zich niet aanmelden voor de webinar op de nieuwe datum zijn DBA ter zake niets verschuldigd. Eventueel reeds betaalde deelnamegelden worden teruggestort.
 1. Einde van het Gebruiksrecht
 • De Gebruiker kan zijn Gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn profiel te verwijderen. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van de onderliggende data van het gebruikersprofiel met zich mee. Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze Privacyverklaring.
 • DBA behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen (waaronder doch niet beperkt tot opschorting en/ of beëindiging van het Gebruiksrecht) indien de Gebruiker in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden en de hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels.
 1. Bijstand en klachten
 • Als u een klacht heeft met betrekking tot ons Platform of onze Opleidingen, kan u dit doorgeven via ons e-mailadres contact@duurzaambeleggen.academy. Gelieve uw klacht op een zo nauwkeurig mogelijke manier te omschrijven. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.
 • Ook als u enige bijstand nodig heeft met betrekking tot het gebruik van ons Platform of onze Opleidingen, kan u ons steeds contacteren via het e-mailadres contact@duurzaambeleggen.academy.
 1. Herroepingsrecht
 • De Gebruiker-Consument beschikt overeenkomstig artikel VI.53,13° Wetboek Economisch Recht niet over een Herroepingsrecht voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Consument en zijn erkenning dat hij daarbij zijn herroepingsrecht verliest.
 • De Gebruiker-Consument erkent middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden dat hij zijn Herroepingsrecht verliest bij de bestelling van de Opleidingen, aangezien de uitvoering van de Overeenkomst begint van zodra de betaling is verwerkt en de ontvangstbevestiging van de bestelde Opleidingen is ontvangen.
 1. Intellectuele eigendom
 • De Inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website of andere drukwerken van DBA zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door DBA.
 • Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze Opleidingen en van de Inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. De Gebruiker mag de Opleidingen en de Inhoud niet vermenigvuldigen, in enige vorm openbaar maken, of ter beschikking stellen van derden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van DBA.
 • Bij elke inbreuk door de Gebruiker op de bepalingen van artikel 11 behoudt DBA het recht om de daadwerkelijke geleden schade te vorderen van de Gebruiker.
 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • Alle verbintenissen aangegaan door DBA op grond van de Overeenkomst zijn louter inspanningsverbintenissen. Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Opleidingen van DBA worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende garanties omtrent de juistheid of volledigheid van de Inhoud. Noch DBA, noch degenen die ondersteuning geven aan het opstellen van de Inhoud, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden of gebreken in de Inhoud.
 • De informatie verstrekt middels de Opleidingen is geen juridisch, fiscaal of ander advies. Het is dus altijd mogelijk dat bij het consulteren van de Inhoud, bepaalde Inhoud achterhaald is of niet meer accuraat is vermits de informatie gedurende geruime tijd raadpleegbaar is.
 • DBA kan geenszins aansprakelijk gesteld worden gesteld voor de verstrekte Inhoud of het gebruik van de Opleidingen en de mogelijke gevolgen of schade die eruit zouden kunnen voortvloeien.
 • De aansprakelijkheid van DBA is in ieder geval beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is en kan nooit hoger zijn dan de prijs die de Gebruiker in uitvoering van de Overeenkomst aan DBA heeft betaald.
 1. Privacy
 • DBA verwerkt persoonsgegevens van de Gebruiker voor eigen doeleinden en is in die zin verwerkingsverantwoordelijke. Iedere Gebruiker en iedere persoon die een Gebruikersprofiel heeft aangemaakt, erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring.
 • De verstrekte persoonsgegevens zullen enkel in overeenstemming met de Privacyverklaring worden gebruikt.
 1. Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting
 • De nietigheid, ongeldigheid en/ of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, brengt op geen enkele wijze de geldigheid en/ of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden in het gedrang. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling wordt nagestreefd.
 • De Gebruiker aanvaardt elektronische bewijsvoering. De Gebruiker is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Gebruiker geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de Gebruiker geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.
 • In geval van betwistingen tussen DBA en de Gebruiker is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd. In geval van geschillen met Gebruiker-Consumenten zal de bevoegde rechtbank bepaald worden op grond van het gemeen recht.