Algemene voorwaarden, privacy- en cookiebeleid

Algemene voorwaarden

Duurzaam Beleggen Academy
UC Leuven vzw
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee
Ond. Nr. BE0455.645.523

Artikel 1.

Wij het best bereikbaar via het contactformulier op de website www.duurzaambeleggen.academy/contact.php en proberen je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Hieronder de algemene voorwaarden als je een e-learning, een gastcollege of boek bij ons aankoopt of hebt gekocht.

Artikel 3. De overeenkomst

Als je een bestelling doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail. Voor de e-learning werken we samen met OpleidingNU (www.opleidingNU) zijn hun verkoopsvoorwaaren van toepassing. Je kan ze vinden op https://www.duoberg.nl/media/pdf/leveringsvoorwaarden.pdf

Artikel 4. Klachtenregeling

Heb je een klacht? Dat is vervelend en willen we natuurlijk altijd zoveel mogelijk voorkomen. Maar gaat er toch iets mis dan doen we er alles aan om je klacht te verhelpen. Laat het zo snel mogelijk weten. Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk en dan doen we ons best om een passende oplossing te vinden.

Artikel 5. Privacy

Duurzaam Beleggen Academy en UC Leuven vzw gebruiken je persoonsgegevens alleen in het kader van de eigen dienstverlening. Wij houden ons aan de wettelijke regels betreffende Bescherming van de Persoonsgegevens. Zie privacy policy op onze website.

Artikel 6. Overige bepalingen

Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil aan de rechter wordt voorgelegd. Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Eventuele betwistingen kunnen alleen de rechtbanken van het arrondissement Leuven worden beslecht.

Privacy- en cookiebeleid

Over ons privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de diensten in het verlengde hiervan. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 september 2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan Duurzaam Beleggen Academy en UCLL Leuven vzw op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Onze website en uw gegevensverwerking

De e-learning is ontwikkeld met het platform OpleidingNU (www.opleidingNU.nl). Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.

Deze hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, zijn ze verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan bijvoorbeeld uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

De website maakt verder gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Verzamelde gegevens zouden eventueel wel binnen het eigen concern gedeeld kunnen worden om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Webhosting- en e-maildiensten worden afgenomen van Combell nv die persoonsgegevens verwerkt namens ons. Uw gegevens worden niet voor eigen doeleinden door hen gebruikt. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell nv heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell nv is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten met behulp van MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd en via onze website wordt verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’ link. U kunt daarmee uitschrijven en ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Betalingen via zogenaamde Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform OpleidingNU (www.opleidingNU.nl). OpleidingNU verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. OpleidingNU heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. OpleidingNU behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van OpleidingNU dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek via PostNL/ BPost

Voor de verzending van uw bestelling maken wij gebruik van de diensten van PostNL / BPost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze bedrijven delen. De pakketdiensten gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat een pakketdienst onderaannemers inschakelt, stelt deze uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van een administratiesysteem. Uw naam, e-mailadres, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling worden hierin opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en betalingen.

Externe verkoopkanalen zoals Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen ook via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst, dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reedsbekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ons. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies door Google Analytics en derde partijen

Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in hun privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Duurzaam Beleggen Academy en UCLL Leuven vzw
Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee
België

+32 469 14 77 99 of Contact@duurzaambeleggen.academy

Contactpersoon voor privacyzaken: Siem de Ruijter